Kontakt:   0948 099 598     DETSKY-SEN@MAXUS.SK

Maxus.sk
pre radosť 
Vašich detí
Doprava zadarmo
nad  50 €
100% Garancia
vrátenia peňazí do 14 dní
Zľavy
každý deň!

Náhodné produkty

 

Mária Montessori vo svojich "pokusoch" pri výchove veľmi pozorne vnímala prejavy a potreby dieťaťa. Podľa nej je úlohou rodiča alebo pedagóga dieťa sprevádzať a podporiť vo svojom vývoji, viac pozorovať ako viesť. Podľa nej dieťa netreba naučiť niečo, ale skôr podporiť v tom, čo ho momentálne zaujíma. Montessori hovorí o obdobiach zvýšenej senzitivity na podnety z okolia absorbovať a skladovať bez námahy veľké množstvo poznatkov. M. Montessori tvrdí, že každé dieťa je od prírody zvedavé a vyvíja sa po všetkých stránkach správne, keď príde na to čas. Keďže má každé dieťa individuálne tempo a individuálne záujmy, treba ho nechať určiť si svoje tempo a predmet záujmu.

 

Kto bola Maria Montessori?

Maria Montessori získala ako prvá žena lekársky diplom napriek vtedajším nespravodlivým podmienkam. Keďže medicína bola výlučne mužská záležitosť doby, keď žila, stálo ju to veľa úsilia a presadzovania sa. Po ukončení medicíny sa dostala do detskej psychiatrickej kliniky, kde mala pozorovať deti. Pri svojich pozorovaniach a pokusoch docielila pozitívne zmeny v rozvoji psychicky chorých detí a začala sa venovať pedagogike. Metódou pozorovania a experimentu sa dopracovala k výsledkom, ktoré vyvolali všeobecný rozruch a spôsobili revolučnú zmenu v používaní metód výchovy. V tom čase bolo nezvyčajné aplikovať vedecké metódy pozorovania a experimentu na deti, ale výsledky boli tak nečakané, že prekvapili dokonca samotnú Montessori. Deti z materiálne a kultúrne deprivovaných rodín, ktoré boli divoké, neposlušné, neporiadne a deštruktívne, sa po niekoľkých mesiacoch akoby zázrakom zmenili: boli pokojné, poriadkumilovné, disciplinované, prejavovali veľký záujem o zmysluplnú činnosť.
Podľa Montessori deti, aby boli šťastné a spokojné, aby fyzicky a duševne rástli, musia skúmať, poznávať, objavovať, robiť konkrétnu činnosť s konkrétnym materiálom, ktorou odpovedajú na svoju vnútornú potrebu vyvíjať sa. Učenie sa, zdokonaľovanie zručností a schopností je teda prirodzenou potrebou detí od ich najútlejšieho veku. Dieťa hľadá podnety pre svoj rozvoj vo svojom bezprostrednom okolí. Spontánne siaha po materiáli, ktorý zodpovedá jeho mentálnym potrebám a venuje sa činnosti, ktorá stimuluje jeho vnútorný rast. Na rozdiel od prevládajúcich názorov, že malé dieťa je pasívnym príjemcom pokynov dospelého, Montessori dokázala, že dieťa je bytosťou veľmi aktívnou, už v prvých mesiacoch svojho života.

 

Princípy Montessori-pedagogiky:

1. Pomôž mi, aby som to dokázal sám

Táto prosba, s ktorou sa jedno z detí obrátilo na Mariu Montessori, sa stala hlavným krédom jej pedagogiky. Úlohou dospelých je to, aby dieťa vlastnými silami a svojim tempom získalo nové vedomosti a schopnosti, pričom sa mu vytvoria tie najlepšie podmienky.

2. Ruka je nástrojom ducha

Práca rúk je podľa Montessori základom pre pochopenie predmetov a javov, základom pre rozvoj myslenia a reči. Metodika kladie veľký dôraz na spojenie duševnej aktivity a tvorivej telesnej aktivity. Vychádza sa z konkrétneho poznania pri manipulácii s vecmi.

3. Rešpektovanie senzitívnych období

Senzitívne obdobie je doba, kedy je dieťa obzvlášť citlivé na určité intelektuálne podnety. V tomto období je dieťa schopné vstrebávať nové poznatky a nadobúdať schopnosti prirodzene- tzv. nevedomé učenie.

4. Polarizácia pozornosti

Dieťa je schopné sústrediť sa intenzívne a dlhodobo iba na prácu, ktorá ho zaujme.

5. Trojstupňová výuka

Táto metóda je určená predovšetkým deťom v predškolskom veku.

Poznávanie sa skladá z troch krokov:

1. Pomenovanie učiteľom, 2. Znovupoznanie, 3. Aktívne ovládanie

6. Práca s chybou

Dieťa nie je za chyby trestané ani záporne hodnotené. Chyba má byť ukazovateľom toho, čo je ešte potrebné precvičiť a je chápaná ako bežný a prirodzený prejav v procese učenia. Učiteľ by nemal používať negatívne hodnotenie, ale ponúknuť dieťaťu inú formu kontroly. Pomôcky sú pripravené tak, aby dieťa bolo schopné samo skontrolovať správnosť riešenia.

7. Práca s pochvalou

Každé dieťa potrebuje pocit istoty, bezpečia a úspechu, no neustále kladné či záporné hodnotenie zo strany dospelých ho obmedzuje. S pochvalou sa v Montessori pedagogike zachádza primerane tak, aby sa dieťa nestalo na pochvale závislé.

 

V našej ponuke nájdete hračky podobné Montessori-pomôckam v kategórii "Hračky podľa Montessori".

No dôležitá nie je hračka sama o sebe, ale skôr prístup, akým dieťaťu hračku a prostredie na hranie sprostredkujeme.